Disclaimer

 • Aan de teksten op dit weblog kunnen géén rechten worden ontleend.
 • Ik draag geen enkele verantwoordelijkheid voor producten en informatie op enige website of webpagina waarnaar door en onder het (dit) weblog /deze website wordt verwezen.
 • Hoewel bij het samenstellen van dit weblog de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de afwezigheid van eventuele (type)fouten en onvolledigheden niet worden ingestaan en aanvaard ik deswege geen aansprakelijkheid.
 • Hoewel ik ernaar streef om op dit weblog betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, kan ik de volledigheid en de juistheid van de geboden informatie niet garanderen. Ik kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, indirecte, en/of gevolgschade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheden die op dit weblog kunnen voorkomen.
 • Je wordt derhalve aangeraden, voordat je handelt op basis van de geboden informatie, deze eerst te verifiëren bij de aanbieder en naar de van toepassing zijnde voorwaarden te vragen c.q. de op de betreffende website vermelde voorwaarden te lezen.
 • Dit weblog biedt middels hyperlinks toegang tot websites en/of informatiebronnen en/of webtools die door derden worden onderhouden. Ik kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze websites, webtools en/of informatiebronnen.
 • Het feit dat op dit weblog middels hyperlinks wordt verwezen naar andere websites en/of weblogs betekent niet dat ik het eens ben met de inhoud van deze websites en/of weblogs.
 • De informatie op dit weblog wordt gegeven zoals ze is. In geen geval zal ik aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enige schade die het resultaat is of zou zijn van levering, werking of gebruik van de informatie en producten die deze website levert.
 • Het gebruik van de informatie en producten genoemd op dit weblog en de daaraan gekoppelde pagina's c.q. websites is voor eigen risico van de gebruiker.
 • Ik plaats bij de berichten op dit weblog afbeeldingen, foto's, plaatjes, illustraties, e.d. die bij het betreffende bericht passen. Mocht ik hierbij op enige wijze inbreuk gemaakt hebben op de auteursrechten of het portretrecht van derden - hetgeen zeker niet de bedoeling is - stuur mij dan a.u.b. via e-mail (contactformulier) een berichtje hierover en ik verwijder dan onmiddellijk de betreffende foto's, plaatjes, e.d. van dit weblog.
De afbeeldingen op dit blog heb ik zelf gemaakt of heb ik gedownload van en/of samengesteld (aangepast) van afbeeldingen, gevonden op Pixabay.com, de website met:
"Gratis afbeeldingen en video's die je overal kunt gebruiken.Alle afbeeldingen en video's op Pixabay zijn vrijgesteld van copyrights onder Creative Commons CC0. Je mag ze downloaden, aanpassen, verspreiden en royalty-free gebruiken waarvoor je maar wil, zelfs in commerciële toepassingen. Geen bronvermelding nodig. Meer informatie..."
 • Het is niet mijn bedoeling om enig auteursrechtelijk beschermd materiaal te gebruiken voor publicatie. Het kan voorkomen dat, ondanks de zorgvuldigheid en oprechte bedoelingen, een copyrighthouder toch meent dat zijn/haar belangen worden geschaad. In voorkomend geval verzoek ik je om via e-mail contact met mij op te nemen. Indien het bezwaar redelijk en/of begrijpelijk is, zal het betreffende materiaal worden verwijderd.
 • De inhoud van reacties op berichten die geplaatst zijn op dit weblog, zijn geheel en al ter verantwoording van de auteurs van die reacties. Een op dit weblog geplaatste reactie betekent zeker niet dat ik het met de inhoud van de betreffende reactie eens ben.
 • Op dit weblog worden reacties gemodereerd. Hierdoor zullen de reacties pas verschijnen als ik ze heb goed gekeurd. Ik behoud mij het recht voor om, zonder voorafgaand bericht aan de auteur van de reactie, reacties te wijzigen en/of te weigeren c.q. te verwijderen indien deze niet passen binnen het kader van dit weblog. Reacties waarin scheldwoorden, discriminerende opmerkingen dan wel onwelgevallige opmerkingen staan, worden zonder meer geweigerd c.q. verwijderd.
 • In geen geval zal ik aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enige schade - in welke vorm dan ook - aan je computersysteem, dan wel hier hieraan gekoppelde randapparatuur, geïnstalleerde software en gegevensbestanden, die het resultaat is van het bezoeken/het gebruik van dit weblog. Kortom: je bezoek aan dit weblog is volledig voor eigen risico.
 • De inhoud van deze disclaimer blijft onverminderd van kracht ongeacht spellingfouten en/of fouten in de grammatica. Wanneer de in deze disclaimer gestelde zaken voor meerdere interpretaties vatbaar zijn, dan is de interpretatie die als doel heeft om mij te vrijwaren van welke rechtsvervolging dan ook de enige juiste.
 • Aan deze disclaimer kunnen door derden geen rechten worden ontleend. Ik behoud te allen tijde het recht voor deze disclaimer naar eigen inzicht te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd en zijn met onmiddellijke ingang en terugwerkend van kracht.
Een aantal 'artikelen' uit deze disclaimer heb ik - met toestemming - overgenomen
uit de disclaimer op het weblog 'ICT en Onderwijs BLOG' van Pierre Gorissen. Hiervoor mijn hartelijke dank!